Home Tài liệu Mẫu biểu xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Những điểm dễ sai nhất trong quá trình viết hóa đơn là: sai tên công ty mua hàng, sai số tiền, sai chhủng loại, mst, ngày tháng …Vậy khi sai như vậy thì bạn phải xử lý thế nào? Ketoanhanoi.net.vn xin đưa ra cho các bạn tham khảo phương án xử lý hóa đơn khi viết sai như sau:

Trong trường hợp chưa kê khai thuế: Nếu bạn viết sai hóa đơn việc đầu tiên là bạn phải liên hệ với bên mua hàng hóa hay dịch vụ (nếu đã giao hóa đơn) thông báo cho bên đối tác biết rằng hóa đơn đó đã có sự nhầm lẫn và yêu cầu họ giúp đỡ hủy hóa đơn đó. Sau đó làm biên bản hủy hóa đơn và yêu cầu bên đối tác kí giúp mình.

Nếu khi bạn viết sai và phát hiện ra ngay thì không được xé hóa đơn, chỉ cần gạch hóa đơn và lưu trữ những hóa đơn đó.

Trong trường hợp đã kê khai thuế: Người bán và người mua hàng phải có văn bản ghi rõ sai xót tỏng quá trình lập và kê khai hóa đơn. Sau đó người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai xót, hóa đơn phải ghi rõ điều chỉnh (tăng hoặc giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế xuất GTGT, kí hiệu…

Bạn có thể tham khảo những tình huống xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT như cách trên, sau đó tải mẫu biểu hủy hóa đơn dưới đây.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

 

Hôm nay, ngày … /…/2013 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ     Đơn vị tính      Số lượng        Đơn giá    Thành tiền

Tổng cộng      ………………

Thuế GTGT   ………………

Tổng số          ………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

Dowload   Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT