Home Đào tạo Mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

0 1123

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung trong đăng kí kinh doanh thì phải có đơn gửi cho đơn vị quản lý, cụ thể ở đây là sở kế hoạch đầu từ nơi cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bạn có thể dowload mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh tại đây: dowload copy