Home Tin tức Tin kế toán Thủ tục xin tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

0 1171

Vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp bạn không thể tiếp tục hoạt động trong thời gian tới, bạn muốn xin tạm ngừng hoạt động một thời gian. Vậy thủ tục này cần phải làm những gì? Kế toán 365 Thăng Long xin đưa ra một số chỉ dẫn hy vọng sẽ giúp bạn được phần nào…

Theo Điều 156 luật doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định của Chính phủ số 88 ngày 28/9/2006 quy định “doanh nghiệp có quyền tạm ngưng hoạt động kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh”. Thơig gian ngừng hoạt động kinh doanh không được quá 1 năm, hết thời hạn xin tạm ngừng kinh doanh nếu muốn tiếp tục tạm ngừng phải làm tiếp văn bản xin tạm ngừng kinh doanh trong năm tiếp theo. Xin lưu ý là tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm.

Nếu doanh nghiệp bạn mà ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không thông báo với sở kế hoạch đầu tư và chi cục thuế chủ quản (hoặc tạm ngừng hoạt động quá 2 năm liên tiếp) rất có thể doanh nghiệp bạn sẽ bị phạt. Theo Điều 165 Xử lý vi phạm Luật doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

– Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục.
– Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh”

Về thủ tục xin tạm ngừng hoạt động bạn phải chuẩn bị những giấy tờ và thủ tục sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.
4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.
5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.

Kế toán 365 tổng hợp